Lập trình đơn giản

Hồ Lê Phương Nam

@ Các bạn không cần phải trả lời hết, chỉ cần một câu thì mình sẽ cho 1 like.

Câu 1: Viết chương trình nhập 2 số thực từ bàn phím, đổi giá trị hai số đó và in kết quả ra màn hình.

Câu 2: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 2 cạnh là a và b (được nhập từ bàn phím).

In kết quả ra màn hình.

Câu 3: Viết chương trình nhập dãy số An gồm n phân tử, tìm và in ra màn hình phần tử có giá trị lớn nhất của dãy. Xác định xem phân tử có giá trị lớn nhất trong dãy. Xác định xem phân tử lớn nhất là phần tử thứ mấy trong dãy?

Câu 4: Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên có 3 chữ số. in ra màn hình chữ số hàng trâm, chục, đơn vị.

Câu 5: Viết chương trình tìm xem trong một tỷ số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số hoàn hảo. In kết quả ra màn hình

Minh Thư
21 tháng 6 2018 lúc 10:28

Câu 1:

program Hoan_doi;

uses crt;

var x,y,tam:integer;

begin

writeln('Nhap x:');

readln(x);

writeln('Nhap y:');

readln(y);

tam:=x;

x:=y;

y:=tam;

writeln('Day la ket qua sau khi doi,');

writeln('x=',x);

writeln('y=',y);

readln

end.

Bình luận (3)
Minh Thư
21 tháng 6 2018 lúc 10:34

Câu 2:

program Hinh_chu_nhat;

uses crt;

var a,b,S,P: integer;

begin

writeln('Nhap chieu dai:');

readln(a);

writeln('Nhap chieu rong:');

readln(b);

P:=((a+b)*2);

S:=(a*b);

writeln('Chu vi la:',P);

writeln('Dien tich la:',S);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN