Ko cần bít
26 tháng 6 2016 lúc 16:27

\(\left(x-140\right):7=27-8.3 \)

\(\left(x-140\right):7=27-24\)

\(x-140=3.7\)

\(x-140=21\)

\(x=21+140=161\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm x, biết:

a, 390 – (x – 7) = 169:13

b, (x – 140) : 7 =  3 3 - 2 3 . 3

c, x – 6 : 2 – (48 – 24) : 2 :6 – 3 = 0

d, x + 5.2 – (32+16.3:6 – 15) = 0

Pham Trong Bach

Tìm x, biết: 

a)  390 - ( x - 7 ) = 169 : 13

b)  x - 6 : 2 - ( 48 - 24 ) : 2 : 6 - 3 = 0

c)  ( x - 140 ) : 7 = 3 3 - 2 3 . 3

d)  x + 5 . 2 - ( 32 + 16 . 3 : 6 - 15 ) = 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN