Câu hỏi của Nhung Truong - Hóa học lớp 13

Rót 270ml NaOH 1M vào 500ml AlCl3 a M thì thu được 2b gam kết tủa,.mặt khác rót 295 ml NaOH 1M vào  500ml AlCl3 a M thì thu được b gam kết tủa. Giá trị của a la bao nhiêu

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.