Câu hỏi của lam nguyễn lê nhật - Hóa học lớp 0

Thả một thanh chì kim loại vào 100ml dng dịch chứa 2 muối Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M.Sau phản ứng lấy thanh chì ra khỏi dung dịch làm khô thì khối lượng thanh sắt thay đổi như thế nào?

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.