Câu hỏi của LÊ QUỲNH MAI - Hóa học lớp 11

Hỗn hợp Mgồm 1 anđêhit và 1 ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M thu được 3x mol CO2 và 1,8x H2O . Tính phần trăm số mol của anđêhit trong hỗn hợp M 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.