Nguyễn Hoàng Nam

Chỉ dùng 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

A. Dung dịch phenolphtalein

B. Dung dịch AgNO3

C. Dung dịch quỳ tím.                   

D. Dung dịch BaCl2

Ngô Quang Sinh
14 tháng 5 2019 lúc 5:00

Đáp án cần chọn là: C

dùng dung dịch quỳ tím ta chia thành 3 nhóm

- Nhóm (I): quỳ tím hóa đỏ : NH4Cl, H2SO4

- Nhóm (II) quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

- Nhóm (III): quỳ tím không đổi màu: NaCl, Na2SO4

- Cho lần lượt từng chất ở nhóm (II) vào từng chất ở nhóm (I)

 

- Cho Ba(OH)2 nhận biết được vào từng chất ở nhóm (III), chất tạo kết tủa trắng là Na2SO­4, chất không hiện tượng là NaCl

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận được:

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 6 dung dịch

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

A.Phenolphtalein

B.Quỳ tím

C.BaCl2

D.AgNO3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. BaCl2

D. AgNO3

Nguyễn Hoàng Nam

Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết dãy dung dịch nào sau đây?

A. 2 dung dịch : NH4Cl, CuCl2

B. 3 dung dịch : NH4Cl, MgCl2, CuCl2

C. 4 dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2, CuCl2

D. cả 5 dung dịch.

Nguyễn Hoàng Nam

Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4, NaOH

A.3

B.5

C.4

D.6

Nguyễn Hoàng Nam

Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4, NaOH

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4, NaOH? 

A. 3

B. 5.                      

C. 4.                   

D. 6.                 

Nguyễn Hoàng Nam

Có các dung dịch: NaCl, Ba(OH)2, NH4HSO4, HCl, H2SO4, BaCl2. Chỉ dùng dung dịch Na2CO3 nhận biết được mấy dung

A. 4 dung dịch

B. Cả 6 dung dịch

C. 2 dung dịch

D. 3 dung dịch

Nguyễn Hoàng Nam

Có các dung dịch: NaCl, Ba(OH)2 , NH4HSO4 , HCl, H2SO4 , BaCl2. Chỉ dùng dung dịch Na2CO3 nhận biết được mấy dung ?

A. 4 dung dịch

B. Cả 6 dung dịch

C. 2 dung dịch

D. 3ung dịch

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN