Ôn tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Sammie

cho a,b,c,d,e,f thỏa mãn:

|ax+b|+|cx+d|=|ex+f||ax+b|+|cx+d|=|ex+f| với mọi x biết a,b,c,e,f khác 0.Chứng minh:

ad=bc


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN