Câu hỏi của Đăng Duy Nguyễn - Hóa học lớp 11

Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic (đều đơn chức, mạch hở, phân tử mỗi chất chứa không quá 2 liên kết pi và không có phản ứng tráng bạc). Trong hỗn hợp X, nguyên tố Oxi chiếm 50% khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng khí O, thu được 3,92 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Phần trăm khối lượng của axit (có phân tử khối nhỏ hơn) trong X là 

đáp số: 25%

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.