Câu hỏi của Dinh Oanh - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Dinh Oanh - Hóa học lớp 11

Điện phân 200ml dung dịch chứa AgNO3 2M và HNO3 trong vòng 4h 3 giây với cường độ dòng điện 0,201 ampe thì thu được 3,078 gam Ag ở catot. Hiệu suất điện phân là : A 90% B.95% C.80% D.75%​

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.