Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Cao Minh Tâm
12 tháng 7 2017 lúc 5:54

ĐÁP ÁN B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 336 : 6 :

A.  65

B. 56

C. 53

D. 51

Pham Trong Bach

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: Kết quả của phép tính: 336 : 6

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 8                                

B. 9                                     

C. 7

Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 8                                

B. 9                                     

C. 7

Pham Trong Bach

30 + 60:  6  =   ...      Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính 1230 x 6 là: 

A. 6280                          

B. 6380                  

C. 7280               

D. 7380

Pham Trong Bach

30 + 60 : 6 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 90

C. 65

D. 40

Pham Trong Bach

Viết kết quả phép tính vào chỗ chấm :

a )   48   c m 2 +   25   c m 2   = . . . . b )   48   m 2   :   6   = . . . .

Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính :  75  x  6  = .......

A. 450

B. 405

C. 540

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN