Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

25m3 24dm3 = ....................m3

 

Cao Minh Tâm
30 tháng 6 2017 lúc 7:47

25m3 24dm3 = 25,024  m3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

4 m 3 59d m 3     =     . . .     m 3

Pham Trong Bach

Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12 m 3   40 dm 3   = ..... m 3

A. 12,4               

B. 12,004            

C. 12,040    

D. 1240

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

4 m 3   59 d m 3     =     . . .     m 3  .

Pham Trong Bach

8 m 3 25 cm 3 = ……….  m 3  Số thích hợp  điền vào chỗ (….) là ?

A. 8,025              

B. 8,000025 

C. 8,00025

D. 8,0025

Pham Trong Bach

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3  m 3 76 d m 3 = .........  m 3 là:

A. 3,76 m 3

B. 3,760 m 3

C. 37,6  m 3

D. 3,076 m 3

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

b) 6 m 3   27 dm 3 = ……………… m 3

Pham Trong Bach

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 4   m 3   45   d m 3 = . . . m 3  là

A. 4,45

B. 4

C. 4,504

D. 4,045

Pham Trong Bach

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 4 m 3 45 dm 3   = ......... m 3  là:

A. 4,45      

B. 4,450  

C. 4,405

D. 4,045

Pham Trong Bach

Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 8 m 3 312 dm 3   = .........  m 3   là :

A. 8,321 

B. 8,312  

C. 8312  

D. 83,12

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN