Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy , qua phép quay Q(O; -1350), M’(2;2) là ảnh của điểm.

A. M'(0; √8)

B. M'(√8;0)

C. M'(0;-√8)

D. M'(-√8;0)

Cao Minh Tâm
23 tháng 7 2019 lúc 13:17

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy , qua phép quay Q ( O ;   - 135 ° ) , M’(2;2) là ảnh của điểm.

A. M'(0; √8)

B. M'(√8;0)

C. M'(0;-√8)

D. M'(-√8;0)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy ảnh của điểm M(-6;1) qua phép quay Q(O, 90 ∘ ) là:

A. (1;6)

B. (-1;-6)

C. (-6;-1)

D. (6;1)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M (-6;1) qua phép quay Q ( O ;   90 o ) là:

A. M'(-1;-6)

B. M'(1;6)

C. M'(-6;-1)

D. M'(6;1)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3;3) qua phép quay Q ( O ;   45 o ) là:

A. M'(3;3√3)

B. M'(0;3√3)

C. M'(3√3;0)

D. M'(-3;3√3)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3;3) qua phép quay Q ( O ;   45 ° )  là:

A. M'(3;3√3)

B. M'(0;3√3)

C. M'(3√3;0)

D. M'(-3;3√3)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M (-6; 1) qua phép quay Q ( O ;   90 ∘ )  là :

A. M’(-1;-6)

B. M’(1;6)

C. M’(-6;-1)

D. M’(6;1)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy qua phép quay Q ( O ;   90 o ) thì M'(2; -3) là ảnh của điểm.

A. M(3;2)

B. M(2;3)

C. M(3;-2)

D. M(-3;-2)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy , qua phép quay Q ( O ;   90 o ) , M’(3; -2) là ảnh của điểm nào sau đây?

A. M(3;2)

B. M(2;3)

C. M(-3;-2)

D. M(-2;-3)

Pham Trong Bach

Trong mặt phẳng Oxy , qua phép quay Q ( O ;   90 ° ) , M’(3; -2) là ảnh của điểm nào sau đây?

A. M(3;2)

B. M(2;3)

C. M(-3;-2)

D. M(-2;-3)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN