Hoàng Đức Long

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm là:

A. Ảnh thật

B. Ảnh ảo

C. Ảnh ảo bằng vật

D. A hoặc B

Vũ Thành Nam
3 tháng 8 2019 lúc 8:57

Đáp án D
Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy vào vị trí của vật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào dưới đây?

   A. lớn bằng vật

   B. lớn hơn vật

   C. nhỏ hơn vật

   D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi

Hoàng Đức Long

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây?

   A. ảnh thật, bằng vật

   B. ảnh ảo, bằng vật

   C. ảnh ảo, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

   D. không hứng được trên màn và bé hơn vật.

Hoàng Đức Long

Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm.

Hoàng Đức Long

Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm:

A. Nhỏ hơn vật

B. Bằng vật

C. Lớn hơn vật

D. Bằng nửa vật

Hoàng Đức Long

Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Hoàng Đức Long

Vì sao trên xe ô tô hay xe máy , người ta không gắn gương cầu lõm để cho người lái xe quan sát ảnh ảo của các vật ở phía sau xe?

    A. Vì ảnh không rõ nét.

   B. Vì vật phải để rất gần gương mới cho ảnh ảo.

    C. Vì ảnh ảo nhỏ hơn vật nhiều lần.

    D. Vì ảnh ảo nằm xa gương ở phía sau mắt.

Hoàng Đức Long

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Hoàng Đức Long

Trong ba loại gương: Gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm. Ảnh ảo của cùng một vật tạo bởi gương nào có kích thước lớn nhất?

A. Gương phẳng

B. Gương cầu lõm

C. Gương cầu lồi

D. Ảnh tạo bởi 3 gương bằng nhau

Hoàng Đức Long

Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất? Tại sao?

Hoàng Đức Long

Cùng một vật đặt trước 3 gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất? Tại sao?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN