Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Bế Thị Khánh Hà

viết chương trình tính S và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

Sự Sống và Cái Chết
25 tháng 12 2017 lúc 7:57

t với độ dài các cạnh

viết chương trình tính Sviết chương trình tính S và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phímnhập từ bàn phímviết chương trình tính S và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

0 câu trả lời Tin học lớp 8 Lập trình đơn giảnBài 5. Từ bài toán đến chương trình alt text

viết chương trình tính S và

viết chương trình tính S và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

viết chương trình tính S và C của hình chữ nhật với độ dài các cạnh nhập từ bàn phím

Bình luận (0)
duong nguyenvan
25 tháng 12 2017 lúc 15:42

Program bai1;

uses crt;

var a,b : real;

begin

clrscr;

write('nhap chieu dai='); readln(a);

write('nhap chieu rong ='); readln(b);

writeln('chu vi =',(a+b)*2:4:2);

writeln('dien tich =',a*b:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Do Pham Ngoc Anh
25 tháng 12 2017 lúc 16:14

1-

uses crt;

var a,b,S,P:real;

Begin

clrscr;

write('Nhap hai canh HCN: ');

readln(a,b);

S:=a*b;

P:=(a+b)*2;

writeln('Dien tich HCN: ',S);

writeln('Chu vi HCN: ',P);

readln (Chỗ readln này ko cần ';' cũng đc)

End.

2-

uses crt;

var a,b:real;

Begin

clrscr;

write('Nhap hai canh HCN: ');

readln(a,b);

writeln('Dien tich HCN: ',a*b);

writeln('Chu vi HCN: ',(a+b)*2);

readln

End.

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN