Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Đức Nguyễn Trung

câu 1

a, viết chương trình để nhập 1 số tự nhiên tù bàn phím và in ra màn hình số đó có phải là số pytago hay không . số n lá số pytago nếu n >=3 và n^2=(n-1)^2+(n-2)^2 ?

b,viết chương trình nhập 3 số tự nhiên a,b,c từ bàn phím và in ra màn hình thông báo chúng có là bộ số pytago hay không ? câu 2 viết CT tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nhập vào bàn phím
duong nguyenvan
24 tháng 12 2017 lúc 16:17

a,

Program bai1;

uses crt;

var n : integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

if n<=2 then write('so vua nhap vao khong hop le ') else

if n*n=(n-2)*(n-2)+(n-1)*(n-1) then write(n, ' la so pytago')

else

write(n , 'khong phai l so py ta go');

readln;

end.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
24 tháng 12 2017 lúc 20:43

Program bai1;

uses crt;

var a,b,c: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so a ='); readln(a);

write('nhap so b ='); readln(b);

write('nhap so c ='); readln(c);

if (a*a=b*b+c*c) or ( b*b= a*a+c*c) or (c*c= a*a+b*b) then

write(a,'',b,'',c,' la bo so pytago')

else

write(a,'',b,'',c,' khong phai la bo so pytago');

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN