Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Dương Hoàn Anh
18 tháng 1 2019 lúc 10:25

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. people

B. enough

C. picture

D. father

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. enjoy

B. picture

C. develop

D. determine

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. determine

B. pagoda

C. fabulous

D. convenient

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. people

B. enough

C. picture

D. father

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. Spacewalk

B. Trainee

C. Object

D. Private

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. Descend

B. Explore

C. Surface

D. Approach

Lê Quỳnh  Anh

Choose a word in each line that has different stress pattern.

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN