Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A.các cá thể của quần thể sống thành bầy đàn ở những nơi có nguồn sống dồi dào
  2. B.điều kiện sống phân bố một cách đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  3. C.điều kiện sống phân bố không đồng đều và không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  4. D.điều kiện sống trong môi trường phân bố gắt giữa các cá thể trong quần thể
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.