Bài 4. Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Hồ Mỹ Nguyên

1. ví dụ về biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa trong xã hội việt nam , địa phương

2. Việt Nam đã tham gia những tổ chức nào. Việt Nam cần làm gì trong xu thế toán cầu hóa

3. Cơ hội và thách thức của việt nam khi tham gia WTO , ASEAN


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN