Câu hỏi của Đỗ Hà Thọ - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.
  2. B. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm xuống.
  3. C. sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.
  4. D. sự xuất cư của các cá thể trong quần thể giảm tới mức tối thiểu.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.