Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật.
  2. B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong.
  3. C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài.
  4. D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.