Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Hoa Anh Đào

Tìm min của \(\dfrac{2-\sqrt{x}}{x}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN