Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. hình thành các tế bào sơ khai.
  2. B. hình thành chất hữu cơ phức tạp
  3. C. hình thành sinh vật đa bào. 
  4. D. hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.