Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a) A = x 2 +2x + 5;             b) B =  x 2 -5x+ 8.

Pham Trong Bach

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức K   =   ( x 2   +   2 x   +   3 ) ( x 2   +   2 x   +   4 ) là

A. 6

B. 2

C. 4

D. 3

Pham Trong Bach

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 2   +   2 y 2 – 2xy + 2x – 10y

A. 17 

B. 0    

C. -17 

D. -10

Pham Trong Bach

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 2   +   2 y 2 – 2xy + 2x – 10y

A. A = 3

B. A = -17

C. A = -3

D. A = 17

Pham Trong Bach

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  Q = x 2 + 2 y 2 + 2 x y − 2 x − 6 y + 2015

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN