Bài 15-16. Tiêu hóa ở động vật

Đào Quách Trúc Linh

qua trình tiêu hoá ở động vật nhai lại, thức ăn được biến đổi như sau:

A. biến đổi cơ học, sinh học và hoá học

B. biến đổi cơ học và sinh học

C. bién đổi cơ học và hoá học

D. biến đổi sinh học và hoá học

Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 27 tháng 2 2018 lúc 21:10

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN