Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Nguyễn TiTo

Bài 7:Một vật khối lượng m = 5,0kg đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng nhờ một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng a = 300. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, lấy g = 10m/s2.

Tính lực căng T của dây và phản lực N của mặt phẳng nghiêng ?

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 15 tháng 11 2018 lúc 19:41

-P T N P

\(sin\alpha=\dfrac{T}{P}\Rightarrow t=25N\)

\(cos\alpha=\dfrac{N}{P}\Rightarrow N=25\sqrt{3}N\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN