Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Nồng độ GnRH giảm
  2. b. Nồng độ FSH và LH ccao.
  3. c/ Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen giảm.
  4. d/ Nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen cao.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.