Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Nước thoát ra ngoài theo lỗ khí được hấp thụ lại 
  2. b/ Nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá 
  3. c/ Nước được tưới lên lá thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá
  4. d/ Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.