Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Aquarius

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

\(\dfrac{x^2+x+1}{x^2+x+2}\)+\(\dfrac{x^2+x+2}{x^2+x+3}=\dfrac{7}{6}\)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN