Violympic toán 7

Nguễn Tùng Sơn

tìm a;b biết

\(\dfrac{1+2a}{15}=\dfrac{7-3a}{20}=\dfrac{3b}{23+7a}\)

Linh Trần
Linh Trần 30 tháng 11 2017 lúc 22:28

\(\dfrac{1+2a}{15}=\dfrac{7-3a}{20}=\dfrac{3b}{23+7a}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1+2a}{15}=\dfrac{7-3a}{20}\)

\(\Leftrightarrow20\left(1+2a\right)=15\left(7-3a\right)\)

\(\Leftrightarrow20+40a=105-45a\)

\(\Leftrightarrow40a+20-105+45a=0\)

\(\Leftrightarrow85a-85=0\)

\(\Leftrightarrow a=1\)

Thay a = 1 vào, ta được:

\(\dfrac{7-3}{20}=\dfrac{3b}{23+7}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{5}=\dfrac{3b}{30}\)

\(\Leftrightarrow b=2\)

Vậy a = 1 ; b = 2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN