Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 2 m/s2.

B. 4 m/s2

C. 5 m/s2.

D. 10 m/s2.

Vũ Thành Nam
23 tháng 7 2018 lúc 11:55

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 2 cm cm, vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nặng có vận tốc 10 10  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 4 m/s2.

B. 10 m/s2.

C. 2 m/s2.

D. 5 m/s2.

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 c m . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 10 m / s 2

B. m / s 2

C. m / s 2

D. m / s 2

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10  cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 5 m/s2.   

B. 10 m/s2.  

C. 4 m/s2.    

D. 2 m/s2.

Hoàng Đức Long

Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 4 (cm). Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,3 (kg) và lấy gia tốc trọng trường g = 10 ( m / s 2 ). Lúc m ở trên vị trí cân bằng 2 (cm), một vật có khối lượng ∆ m  = 0,1 (kg) đang chuyển động cùng vận tốc tức thời như m đến dính chặt vào nó và cùng dao động điều hòa với biên độ A'. Tính A'.

A.  5   c m

B.  4 , 1   c m

C.  3 2   c m

D.  3 , 2   c m

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 10 (N/m) vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) đang dao động điều hòa phương ngang trùng với trục của lò xo. Đặt nhẹ lên vật m một vật nhỏ có khối lượng ∆ m = 300   g  sao cho mặt tiếp xúc giữa chúng là măt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát trượt μ = 0 , 1  thì m dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Lấy gia tốc trọng trường 10 ( m / s 2 ). Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm, độ lớn lực ma sát tác dụng lên ∆ m  bằng

A. 0,3

B. 1,5

C. 0,15

D. 0,4

Hoàng Đức Long

Con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 100g đang dao động điều hòa. Tại thời điểm tốc độ của vật là 20 cm/s thì gia tốc của vật là 2 3 m/s2. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là:

A. 8 cm 

B. 4 cm

C. 4 3 cm

D. 10 cm

Hoàng Đức Long

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m < 400 g. Giữ vật để lò xo dãn 4,5 cm rồi truyền cho nó tốc độ 40 cm/s, sau đó con lắc dao động điều hòa với cơ năng là 40 mJ. Lấy gia tốc rơi tự do g   =   10   m / s 2 Chu kì dao động của vật là?

A.   π 5 s                         

B.  π 10 s                      

C.   π 15 s                       

D. π 20 s

Hoàng Đức Long

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m < 400 g. Giữ vật để lò xo dãn 4,5 cm rồi truyền cho nó tốc độ 40 cm/s, sau đó con lắc dao động điều hòa với cơ năng là 40 mJ. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Chu kì dao động của vật là?

A.  π 5   s

B.  π 10   s

C.  π 15   s

D.  π 20   s

Hoàng Đức Long

Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m < 400 g. Giữ vật để lò xo dãn 4,5 cm rồi truyền cho nó tốc độ 40 cm/s, sau đó con lắc dao động điều hòa với cơ năng là 40 mJ. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Chu kì dao động của vật là?

A.  π 5   s

B.  π 10   s

C.  π 15   s

D.  π 20   s

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN