Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K   0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển  M   → L  là 0,6563 μm . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy là Laiman ứng với sự chuyển từ  M → K bằng:

A. 0,1027 μm  

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Vũ Thành Nam
21 tháng 9 2018 lúc 7:46

Đáp án A

Ta có: 

Vậy nên 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μ m , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M -> L là 0,6563  μ m . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M-> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346 μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m

Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μ m , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M -> L là 0,6563 μ m . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M -> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346  μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m

Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của électron (électron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M →  L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M →  K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Hoàng Đức Long

Trong quang phổ vạch của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0 , 1217 μ m , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0 , 6563 μ m . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy là Laiman ứng với sự chuyển từ M → K  bằng:

A.  0 , 1027 μ m

B.  0 , 5346 μ m

C.  0 , 7780 μ m

D.  0 , 3890 μ m

Hoàng Đức Long

Cho bước sóng vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng N về L là 0,487 μm. Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4) là do

A. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55 eV

B. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55 eV

C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85 eV

D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85 eV

Hoàng Đức Long

Biết bước sóng của 4 vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hiđrô lần lượt là: 0,6563 μm; 0,4861 μm; 0,4340 μm; 0,4102 μm. Bước sóng dài nhất trong dãy Pasen là:

A. 1,4235 μm

B. 1,2811 μm

C. 1,8744 μm

D. 1,0939 μm

Hoàng Đức Long

Bước sóng ứng với bốn vạch quang phổ của hiđrô là vạch tím : 0,4102 μ m; vạch chàm : 0,4340  μ m; vạch lam 0,4861  μ m và vạch đỏ : 0,6563  μ m. Bốn vạch này ứng với sự chuyến của êlectron trong nguyên tử hiđrô từ các quỹ đạo M, N, o và p về quỹ đạo L. Hỏi vạch lam ứng với sự chuyển nào ?

A. Sự chuyển M → L.        B. Sự chuyển N → L.

C. Sự chuyển O → L.        D. Sự chuyển P → L.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN