Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 1

tràn thị trúc oanh

1) Hoàn thành các pthh sau:

a) sắt (III) oxit+Axit sunpuric\(\rightarrow\)Sắt(III)sunphat+nước

b) sắt từ ooxxit + Axit sunpuric \(\rightarrow\) Sắt (III)sunphat + sắt(II)sunphat+nước

c) nhôm hidroxit + Axit sunpuric \(\rightarrow\) nhôm sunphat + nước

d) SắtII) hidroxit + Axit photphoric \(\rightarrow\) Sắt(II) phốt phát + nước

đ) kali hidroxit + Axit photphoric \(\rightarrow\) Kali phốt phát + Nước

e) Sắt (II) hidroxit + oxi + nước \(\rightarrow\) Sắt (III) hidroxit

f) Natri phốt phát + Canxi clorua \(\rightarrow\) Canxi phốt phát + Natriclorua

g) Natri hidrosun phát + nhôm oxit \(\rightarrow\) Natri sunphat + nhôm sunphat + Nước

h) Canxihidroxit + Kali hidro cacbonat \(\rightarrow\) Kali cacbonat + canxi cacbonat + nước

i) Bari hidrocacbonnat + Bari Hidroxit \(\rightarrow\) Bari cacbonnat + nước

Nguyễn Trần Duy Thiệu
Nguyễn Trần Duy Thiệu 18 tháng 11 2017 lúc 9:01

a.Fe2O3+3H2SO4----->Fe2(SO4)3+3H2O

b.Fe3O4+4H2SO4----->Fe2(SO4)3+FeSO4+4H2O

c.2Al(OH)3+3H2SO4----->Al2(SO4)3+6H2O

d.Fe(OH)2+H3PO4----->FeHPO4+2H2O

đ.KOH+H3PO4----->KH2PO4+H2O

e.2Fe(OH)2+O2+H2O----->2Fe(OH)3

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN