Câu hỏi của Công Chúa Băng Giá - Hóa học lớp 11

Một bình kín chứa đầy hidrocacbon X có m=46,5 g. Ở cùng đk trên, nếu bình chứa đầy khí C4H10 thì cân nặng 54,5g; nếu bình chứa đầy C2H6 thì cân nặng 47,5g. Xác đinh CTPT của X.

leu

 

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.