Nguyễn Huỳnh Đông Anh

Tìm tập xác định của hàm số :

a. \(y=\left(x^2-4\right)^{\frac{\pi}{2}}\)

b.\(y=\left(6-x-x^2\right)^{\frac{1}{3}}\)

Nguyễn Minh Hằng
Nguyễn Minh Hằng 14 tháng 5 2016 lúc 14:12

a. \(y=\left(x^2-4\right)^{\frac{\pi}{2}}\)

Điều kiện \(x^2-4>0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x< -2\\x>2\end{array}\right.\)

Suy ra tập xác đinh \(D=\left(-\infty;-2\right)\cup\left(2;+\infty\right)\)

 

b.\(y=\left(6-x-x^2\right)^{\frac{1}{3}}\)

Điều kiện \(6-x-x^2>0\Leftrightarrow x^2+x-6< 0\)

                                      \(\Leftrightarrow-3< x< x\)

Vậy tập xác định là \(D=\left(-3;2\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn bảo hưng
Nguyễn bảo hưng 17 tháng 12 2017 lúc 9:26

Cách giải

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN