Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Mina Hoàng

Hai vật xuất phát từ A và B, cách nhau 325m chuyển động cùng theo hướng từ A và B. Vật thứ nhất chuyển động từ A với vận tốc v1 vật thứ hai chuyển động từ B với vận tốc v2 = v1/2. Biết rằng sau 130 giây thì hai vật gặp nhau.Tính vận tốc của mỗi vật

Șáṭ Ṯḩầɳ
10 tháng 10 2017 lúc 21:15

gọi s là quãng đường AB

t là thời gian 2 vật gặp nhau kể từ lúc xuất phát. ta có :

Quãng đường vật 1 đi được đến lúc gặp nhau là : s1 = v1.t = 130v1

s2 = v2.t = 130v2 = 65v1

vì 2 vật chuyển động cùng chiều nên s1 - s2 = s

=> 130v1 - 65v1 = 325

=> 65v1 = 325

=> v1 = 5(m/s)

=>v2 = \(\dfrac{v_1}{2}\) = \(\dfrac{5}{2}=2,5\) (m/s)

Bình luận (2)
Bách
10 tháng 10 2017 lúc 21:28

Giải

Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau là t.

qđ AB là s.

Ta có:

\(t=\dfrac{s}{v_1+v_2}=\dfrac{s}{v_1+\dfrac{v_1}{2}}\)(vì \(v_2=\dfrac{1}{2}v_1\))

\(=>130=\dfrac{325}{v_1+\dfrac{v_1}{2}}=\dfrac{325}{\dfrac{3v_1}{2}}=>\dfrac{325}{130}=\dfrac{3v_1}{2}\)

\(=>2,5=\dfrac{3v_1}{2}=>3v_1=2,5.2=5\)

\(=>v_1=\dfrac{5}{3}=1,\left(6\right)\)(m/s).

Lúc gặp nhau thì vật 1 đi được:

\(s_1=v_1.t=\dfrac{5}{3}.130=\dfrac{650}{3}\)(m)

Chỗ gặp nhau cách B là:

\(s_2=s-s_1=325-\dfrac{650}{3}=\dfrac{325}{3}\)(m)

Vân tốc của vật 2 là:

\(v_2=\dfrac{s_2}{t}=\dfrac{325}{3}:130=\dfrac{5}{6}\)(m/s)\(\approx0,8\left(3\right)\)(m/s)

Vậy ...(Xong bạn )

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN