Chương II- Dòng điện không đổi

Ken Huynh

có hai bóng đèn ghi 220V-100W và 110V-60W. ghép 2 bóng nối tiếp tìm công suất tối đa mà chúng đạt được khi mắc vào hiệu điện thế U.

phynit
Trung tá -
14 tháng 10 2017 lúc 16:39

Bóng đèn Đ1(220V-100W); Đ2(110V-60W)

Cường độ dòng điện định mức của từng bóng là:

\(I_{đm1}=\dfrac{P_{đm1}}{U_{đm1}}=\dfrac{100}{220}=\dfrac{5}{11}A\)

\(I_{đm2}=\dfrac{P_{đm2}}{U_{đm2}}=\dfrac{60}{110}=\dfrac{6}{11}A\)

Điện trở của mỗi bóng là:

\(R_1=\dfrac{U_{đm1}}{I_{đm1}}=\dfrac{220.11}{5}=484\Omega\)

\(R_2=\dfrac{U_{đm2}}{I_{đm2}}=\dfrac{110.11}{6}=201,67\Omega\)

Khi mắc hai bóng đèn nối tiếp, thì cường độ dòng điện tối đa mà hai bóng chịu được bằng cường độ định mức nhỏ nhất của 2 giá trị cường độ định mức ở trên.

\(\Rightarrow I_{đm}=I_{đm1}=\dfrac{5}{11}A\)

\(\Rightarrow P=I_{đm}^2.(R_1+R_2)=(\dfrac{5}{11})^2.(484+201,67)=141,67W\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN