Câu hỏi của Trần Nguyễn Hoài Thư - Vật lý lớp 6

Có hai bình chia độ đựng rượu, thủy ngân, ở ngang vạch 100cm3 khi nhiệt độ 0oC. Hỏi khi nhiệt độ tăng đến 50oC thì các chia độ trên chỉ ở vạch nào ? Biết rằng khi nhiệt độ tăng từ 0oC đến 50oC thì 1 lít thủy ngân có độ tăng thể tích là 9cm3; 1 lít rượu có độ tăng thể tích là 58cm3.

Các bạn giúp mình với, đây hình như là bài nâng cao thì phải vì có mỗi 1 điểm ( đề của trường mình nhé !)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.