Violympic Vật lý 9

belphegor
Bài thi số 3 19:48 Câu 1:

Đèn loại 12V-6W và 6V-6W được dùng đúng hiệu điện thế định mức. Hỏi đèn nào sáng hơn?

Đèn 12V-6W sáng hơn.

Không so sánh được.

Đèn 6V-6W sáng hơn.

Hai đèn sáng như nhau.

Câu 2:

Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường, phải chọn hai bóng đèn:

có cùng hiệu điện thế định mức.

có cùng cường độ dòng điện định mức.

có cùng điện trở.

có cùng công suất định mức.

Câu 3:

Hai bóng đèn giống nhau loại 12V-12W mắc nối tiếp nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Công suất tiêu thụ của mỗi đèn là:

6W

3W

12W

4,5W

Câu 4:

Hai bóng đèn mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường ta phải chọn hai bóng đèn:

có cùng công suất định mức.

có cùng điện trở.

có cùng cường độ dòng điện định mức.

có cùng hiệu điện thế định mức.

Câu 5:

Cho đèn 1 ghi 120V-40W, đèn 2 ghi 120V-60W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vônfram và có tiết diện đều như nhau. Tỉ số độ dài giữa dây tóc của đèn 2 với dây tóc của đèn 1 bằng:

Câu 6:

Cho đèn 1 ghi 120V-40W, đèn 2 ghi 120V-60W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vônfram và có tiết diện đều như nhau. Tỉ số độ dài giữa dây tóc của đèn 1 với dây tóc của đèn 2 bằng:

1,5

Câu 7:

Cho mạch điện gồm { // ( nt )}. Biết = 2Ω; = 8Ω; = 10Ω và công suất tiêu thụ của điện trở bằng 1,8 W. Công suất tiêu thụ của mạch bằng:

3,60 W

1,80 W

1,44 W

0,36 W

Câu 8:

Cho mạch điện gồm { // ( nt )}. Biết = 2Ω; = 8Ω; = 10Ω và công suất tiêu thụ của mạch bằng 3,6W. Công suất tiêu thụ của điện trở bằng:

0,36 W

1,44 W

1,80 W

2,88 W

Câu 9:

Dùng động cơ điện có công suất 0,4kW để nâng một vật có trọng lượng 2000N lên cao 10m, bỏ qua hao phí. Thời gian cần thiết để nâng vật là:

5000 s

500 s

50000 s

50 s

Câu 10:

Một bàn là điện có công suất định mức 1100W và cường độ dòng điện định mức 5A; biết dây đốt nóng làm bằng chất có điện trở suất m và tiết diện của dây là . Chiều dài của dây đốt nóng là:

0,2 m

22,2 m

22 m

2,2 m


Các câu hỏi tương tự
lala

1.Hai loại điện trở 3 ôm 5 ômmắc nối tiếp chúng với nhau được điện trở tương đương của mạch là 55 ôm. Hỏi số điện trở mỗi loại lần lượt bằng bao nhiêu?

2.Một bóng đèn Đ loại 6V-3W mắc nối tiếp với một biến trở Rbvào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 9V. Biết đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện qua biến trở là:

Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường, phải chọn hai bóng đèn:

3.Mạch điện gồm ampe kế có điện trở không đáng kể mắc nối tiếp với một bóng đèn loại 12V-6W vào hai điểm có hiệu điện thế 6V. Khi đó, ampe kế chỉ

4.Cho mạch điện gồm {R3// ( R1ntR2 )}. Biết R1 = 2Ω; R2 = 8Ω; R3 = 10Ω và công suất tiêu thụ của điện trở R3 bằng 1,8 W. Công suất tiêu thụ của mạch bằng:

5.Cho mạch điện gồm {R3 // (R1nt R2)}. Biết R1 = 2Ω; R2 = 8Ω; R3= 10Ω và công suất tiêu thụ của mạch bằng 3,6W. Công suất tiêu thụ của điện trở R3 bằng:

6.Cho mạch điện gồm {R3// (R1nt R2)}. Biết R1 = 2Ω; R2= 8Ω; R3= 10Ω và công suất tiêu thụ của mạch bằng 3,6W. Công suất tiêu thụ của điện trở R2 bằng:

7.Mạch điện gồm một bếp điện có điện trở Rb (Rbcó thể thay đổi) mắc nối tiếp với một điện trở R= 20 ôm Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch bằng 220V. Để công suất tiêu thụ của bếp đạt giá trị cực đại, thì điện trở Rb có giá trị bằng:

 

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN