Bài 10. Giảm phân

Thùy Ngân

trong tinh hoàn của một cá thể có 1 nhóm tb sinh dục sơ khai chứa 480 NST đơn, phân bào liên tiếp 1 số lần bằng số NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài. các tb con ms tạo thành đều trở thành tb sinh tinh và qua giảm phân tạo tinh trùng. hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%

khi giao phối vs 1 con cùng loài đã hình thành số hpwj tử chứa 3072 NST đơn. cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%.

a, tìm bộ 2n của loài

b. tìm số tb sinh dục sơ khai ban đầu và số lượng tb sinh tinh

c. để đảm bảo hoàn tất qt thụ tinh, con cái cần phải có bn tb sinh dục sơ khai chưa bc vào qt nguyên phân ở vùng A?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN