Biến đối đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

minano sakura

1/đưa thừa số ra ngoài căn

a/ A=\(\sqrt{\dfrac{8}{^{ }x^2-4xy+4y^2}}\) (x<2y)

b/B=\(\dfrac{1}{2x-1}.\sqrt{5\left(1-4x-4x^2\right)}\)

c/C= \(\dfrac{1}{1-5x}.\sqrt{3x^2.\left(25x^2-10x+1\right)}\) (0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn \(\dfrac{1}{5}\) )

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 3 tháng 9 2017 lúc 13:47

a) CĂN ký hiệu =v nhé

8 = 2.22 ; x2 -4xy + (2y)2 = (x-2y)2

=> A = 2v2/(x-2y)

b;c tương tự

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN