Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phạm Nguyên Nguyên

Giải phương trình:

x2 - 3x + 3 = 1

\(\dfrac{x^{2^{ }}-2x+1}{x^2+6x+9}\)

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 2 tháng 9 2017 lúc 21:30

a) x2 -3x +3 -1 =0

x2 -3x +2 =0 hãy nghĩ tới a+b+c =0 => x1 =1; x2 =c/a = 2

b)đây là đa thức, k phải pt

Bình luận (0)
Serena chuchoe
Serena chuchoe 2 tháng 9 2017 lúc 21:40

a) \(x^2-3x+3=1\)

\(\Leftrightarrow x^2-3x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-2x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-2\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=2\end{matrix}\right.\)

Vậy.............

b)Có: \(\dfrac{x^2-2x+1}{x^2+6x+9}=\dfrac{\left(x-1\right)^2}{\left(x+3\right)^2}=0\)

ĐKXĐ: \(x\ne-3\)

Pt <=> \(\left(x-1\right)^2=0\Leftrightarrow x=1\)

Vậy........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN