Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Trang Hoang

1 Hãy phát biểu bằng lới các hàng đẳng thức: bình phương của một tổng,bình phương của một hiệu,hiệu hai bình phương

Hoàng Anh Thư
Hoàng Anh Thư 1 tháng 9 2017 lúc 20:11

bình phương của một tổng là bình phường số thứ nhất cộng với 2 lần tích số thứ nhất và số thứ hai cộng với bình phương số thứ hai

bình phương của một hiệu là bình phương số thứ nhất trừ đi hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai rồi cộng với bình phương số thứ hai

hiệu hai binhg phương là tích của hiệu số thứ nhất với số thứ hai và tổng của hai số đó

ko chắc ^^ chúc bn học tốt hehe

Bình luận (0)
Phạm Lê Quỳnh Nga
Phạm Lê Quỳnh Nga 3 tháng 9 2017 lúc 20:18

Trả lời:

1. Bình phương của một tổng bằng bình phương số thứ nhất cộng hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai cộng bình phương số thứ hai. Công thức: (A+B)^2= A^2 + 2AB + B^2 2. Bình phương của một hiệu bằng bình phương số thứ nhất trừ hai lần tích số thứ nhất và số thứ hai công bình phương số thứ hai. Công thức: (A+B)= A^2 - 2AB + B^2 3. Hiệu các bình phương bằng tổng hai số nhân với hiệu hai số. Công thức: A^2 + B^2 = (A+B)(A-B)

Bình luận (0)
Ngân Hải
Ngân Hải 5 tháng 9 2017 lúc 20:56

Trả lời:

1. Bình phương của một tổng bằng bình phương của biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích của biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai.

2. nh phương của một hiệu bằng bình phương của biểu thức thứ nhất trừ hai lần tích của biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai cộng bình phương biểu thức thứ hai.

3. Hiệu hai bình phương bằng tích của tổng hai biểu thức và hiệu hai biểu thức.

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 6 tháng 9 2017 lúc 14:51

bn Ngân Hải phát biểu đúng nhất, học phải có tư duy đột phá, phynít nghĩ sao khi ((a+b) + c))2 =? vậy dùng từ " biểu thức" là đúng

Bình luận (0)
Phạm Quỳnh Hoa
Phạm Quỳnh Hoa 1 tháng 9 2017 lúc 20:06

1.Bình phương của 1 tổng bằng bình phương số thứ 1 cộng hai lần tích của số thứ nhất với số thứ hai cộng bình phương số thứ hai.

2.Bình phương của 1 hiệu bằng bình phương số thứ 1 trừ 2 lần tích số thứ nhất với số thứ 2 cộng với bình phương số thứ 2.

3.Hiệu 2 bình phương bằng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN