Nguyễn Thị Hương Giang
11 tháng 2 2016 lúc 14:03

a/ S1= 2-4+6-8+....+1998-2000

S1 = (2-4) + (6-8)+...+(1998-2000)

Số các  số là : (2000 - 2 ) : 2 + 1 = 1000 số

Số các cặp là: 1000 : 2 = 500 cặp

Mỗi cặp có giá trị là -2 nên : (-2) x 500 = -1000

Đáp số : âm 1000

olm duyệt

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN