Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị  1 5 π H hoặc  4 5 π H  thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau  2 π 3 . Giá trị của R bằng

A. 30 Ω

B. 30 3 Ω

C. 10 3 Ω

D. 40 Ω

Vũ Thành Nam
2 tháng 7 2019 lúc 6:38

Đáp án C

L thay đổi, I bằng nhau nên ta có 

Từ đó ta cũng rút ra được  

Theo đề bài (vì Zl1<Zl2 nên suy ra TH1 thì mạch có tính dung kháng, TH2 mạch có tính cảm kháng)

Có 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị  H thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau . Giá trị của R bằng

A. 30 Ω

B. 30 3    Ω

C. 10 3   Ω

D. 40 Ω  

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung          C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị 1 5 π H hoặc 4 5 π H thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và lệch pha nhau 2 π 3 . Giá trị của R bằng

A. 30 Ω.

B. 30 3 Ω.

C. 10 3 Ω.

D. 40 Ω.

Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở có giá trị 40 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,8/ π H và tụ điện có điện dung C=  2 . 10 - 4 / π F. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:

A. 2,2 A

B. 4,4 A

C. 3,1 A

D. 6,2 A

Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở có giá trị 40 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,8/π H và tụ điện có điện dung C = (2.10-4)/π . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:

A. 2,2 A

B. 4,4 A

C. 3,1 A

D. 6,2 A

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi đượ cvà tụ điện điện có điện dung C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị 1/ π (H) hoặc 3/π (H) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị. Giá trị củ điện dung C bằng:

A.  10 - 3 2 π   F

B.  10 - 4 2 π   F

C.  2 . 10 - 4 π   F

D.  10 - 4 π   F

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi đượ cvà tụ điện điện có điện dung C. Điều chỉnh độ tự cảm L đến giá trị1/π (H) hoặc 3/π (H) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch có cùng giá trị. Giá trị củ điện dung C bằng

A. 10-3/2π F

B. 10-4/2π F

C. 2.10-4/π F

D. 10-4/π F

Hoàng Đức Long

Đặt một điện áp xoay chiều, tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,6/ π  (H), tụ điện có điện dung C = 10 - 4 / π (F) và công suất toả nhiệt trên R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là

A. 30  Ω         B. 80  Ω        C. 20 Ω         D. 40 Ω

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều ổn định  u = U 2 cos 2 π f t  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có thể thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị  1 / π   H   thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Khi độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị  2 / π   H  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị của f là 

A. 25 Hz

B. 50 Hz

C. 75 Hz

D. 100 Hz

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10/(4 π ) F hoặc 10/(2π) F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng

A.  3 / π   H

B.  2 / π   H

C.  1 / 3 π   H

D.  1 / 2 π   H

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN