Hoàng Đức Long

Một tụ điện phẳng không khí có hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 6,8 A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,3d có hằng số điện môi ε = 2  thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A

B. 8,0 A

C. 10,8 A

D. 7,2 A

Vũ Thành Nam
14 tháng 5 2018 lúc 16:26

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một tụ điện phẳng không khí có hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 6,8 A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,3d có hằng số điện môi ε = 2 thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:

A. 2,7 A.

B. 8,0 A.

C. 10,8 A.

D. 7,2 A.

Hoàng Đức Long

Một tụ điện phẳng không khí có hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 6,8 A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,3d có hằng số điện môi ( ε = 2 )  thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A

B. 8,0 A

C. 10,8 A

D. 7,2 A

Hoàng Đức Long

Một tụ điện phang không khí hai bản song song cách nhau một khoảng d được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4A. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,5d có hằng số điện môi ε = 2  thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 2,7 A

B. 8,1 A

C. 10,8

D. 7,2

Hoàng Đức Long

Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4 A. Nếu nhúng hai phần ba diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ε = 2) và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:

A. 7,2 A.

B. 8,1 A.

C. 10,8 A.

D. 9,0 A.

Hoàng Đức Long

Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 5,4 A. Nếu nhúng hai phần ba diện tích các bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng (có hằng số điện môi ε = 2 ) và các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là

A. 7,2 A

B. 8,1 A

C. 10,8 A

D. 9,0 A

Hoàng Đức Long

Mạch dao động cuộn dây và tụ điện phẳng không khí thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là 60 m. Đặt vào trong tụ điện và sát vào một bản tụ một tấm điện môi dày 0,5d có hằng số điện môi ε = 2 thì bước sóng điện từ cộng hưởng với mạch là

A. 60 (m).

B. 73,5 (m).

C. 69,3 (m).

D. 6,6 (km).

Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC có tụ phẳng không khí hình tròn bán kính 48 cm cách nhau 4 cm phát ra sóng điện từ có bước sóng 100 m. Nếu đưa vào giữa hai bản tụ một tấm điện môi phẳng song song và cùng kích thước với hai bản có hằng số điện môi  ε = 7, bề dày 2 cm ghép sát vào một bản thì phát ra sóng có bước sóng là:

A.  100   m

B.  100 √ 2   m

C.  50 √ 7   m

D.  175   m

Hoàng Đức Long

Mạch dao động LC có tụ phẳng không khí hình tròn bán kính 48 cm cách nhau 4 cm phát ra sóng điện từ có bước sóng 100 m. Nếu đưa vào giữa hai bản tụ một tấm điện môi phẳng song song và cùng kích thước với hai bản có hằng số điện môi ε = 7, bề dày 2 cm ghép sát vào một bản thì phát ra sóng có bước sóng là:

A. 100 m

B. 100√2m

C. 50√7m

D. 175 m

Hoàng Đức Long

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một tụ điện. Khi f = 60 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện là 0,5 A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 8 A thì tần số f bằng.

A. 30 Hz

B. 480 Hz

C. 960 Hz

D. 15 Hz

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN