Nguyễn Thanh Hằng

Luận cương chính trị tháng 10-1930 do đồng chí Trần Phú soạn thảo được thông qua tại

A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời

C. Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Phạm Thị Diệu Hằng
10 tháng 11 2019 lúc 17:01

ĐÁP ÁN B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10/1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đông Dương Cộng sản đảng.

C. Đảng Dân chủ Việt Nam.

D. Đảng Lao động Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hằng

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã  thông qua văn kiện nào?

A. Luận cương chính trị. 

B. Điều lệ vắn tắt. 

C. Sách lược vắn tắt. 

D. Chính cương vắn tắt.

Nguyễn Thanh Hằng

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941 so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

A. thành lập chính quyền nhà nước của toàn dân tộc. 

B. thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng. 

C. hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. 

D. thành lập hình thức chính quyền công nông binh.

Nguyễn Thanh Hằng

Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 2-3-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Tháng 10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc)

C. Tháng 3-1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. Tháng 10-1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Thanh Hằng

Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

A. 3 - 2 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. 10 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. 3 - 1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. 10 - 1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Thanh Hằng

Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 2 - 3 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Tháng 10 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 3 1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. Tháng 10 - 1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Thanh Hằng

Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 2-3-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Tháng 10-1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc)

C. Tháng 3-1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).

D. Tháng 10-1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Thanh Hằng

Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 2 - 3 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Tháng 10 - 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 3 1935, tại Ma Cao (Trung Quốc).                             

D. Tháng 10 - 1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Nguyễn Thanh Hằng

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là

A. giữa nhân dân Việt Nam với phát xít Nhật 

B. giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc phát xít Pháp - Nhật

C. giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và phong kiến

D. giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN