Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t 1   v à   t 2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết   t 2   –   t 1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

A. 3,4 m/s

B. 4,25 m/s

C. 34 cm/s

D. 42,5 cm/s

Vũ Thành Nam
31 tháng 3 2017 lúc 2:25

Chọn đáp án C

Từ hình vẽ ta xác định được: + t 1 u M = 20 m m ↑ u N = 15 , 4 m m ↑ ; t 2 u M = 20 m m ↓ u N = + A

Ta có:

cos α 2 = 20 A cos α = 15 , 3 A ⇒ 2 cos 2 α 2 − 1 = 15 , 3 A ⇔ 2 20 A 2 − 1 = 15 , 3 A ⇒ A = 21 , 6 m m

⇒ ω = 5 π   r a d / s ⇒ v max = ω A = 340 m m / s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 – t1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng?

A. 34 cm/s.

B. 3,4 m/s.

C. 4,25 m/s.

D. 42,5 cm/s.

Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua.Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 – t1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

A. 3,4 m/s

B. 4,25 m/s.      

C. 34 cm/s.

D. 42,5 cm/s

Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t 1  và t 2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t 2   -   t 1   =   0 , 11   s , nhỏ hơn một chu kì sóng. Chu kì dao động của sóng có giá trị là

A. 0,4s

B. 1,2s

C. 0,5s

D. 0,6s

Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây có sóng ngang, sóng có dạng hình sin. Hình dạng của một sợi dây tại hai thời điểm được mô tả như hình bên. Trục Ou biểu diễn li độ các phần tử M và N tại hai thời điểm. Biết t2-t1 = 0,05s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

 

A. 3,4m/s.

B. 4,25m/s.

C. 34cm/s.

D. 42cm/s.

Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua.Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có hình dạng như hình vẽ bên.

 

Trục Ou biểu diễn các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 – t1 bằng 0,05s, nhỏ hơn 1 chu kỳ sóng. Tốc độ cực đại của một phần tử trên dây bằng

A. 34 cm/s

B. 3,4 m/s

C. 4,25 m/s

D. 42,5 cm/s

Hoàng Đức Long

Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1, t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t1-t2=0,11s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Chu kì dao động của sóng là:

A. 0,5 s

B. 1s

C. 0,4s

D. 0,6s

Hoàng Đức Long

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Chu kì của sóng cơ này là 3 s. Ở thời điểm t, hình dạng một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tủ' dây cùng nằm trên trục Ox. Tốc độ lan truyền của sóng cơ này là

A. 2 m/s

B. 6m/s

C. 3 m/s

D. 4m/s

Hoàng Đức Long

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Chu kì của sóng cơ này là 3 s. Ở thời điểm t, hình dạng một đoạn của sợi dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tủ' dây cùng nằm trên trục Ox. Tốc độ lan truyền của sóng cơ này là

A. 2 m/s

B. 6m/s

C. 3 m/s

D. 4m/s

Hoàng Đức Long

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f = 1/6 s. Tại thời điểm t0 = 0 và thời điểm t1 = 1,75 s hình dạng sợi dây có dạng như hình vẽ. Biết d2 – d= 3 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng bằng:

A.

B. 10π/3

C. 5π/8

D. 3π/4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN