Nguyễn Thanh Hằng

Hãy sắp xếp các đời Tổng thống Mĩ theo đúng trình tự thời gian:

A. Tơ-ru-man

B. Ken-nơ-đi

C. Giôn-xơn

D. Ai-xen-hao

Phạm Thị Diệu Hằng
6 tháng 2 2017 lúc 17:40

A->D->B->C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện:

1. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật kí kết.

2. Học thuyết Phucưđa ra đời.

3. Mĩ - Nhật kí Hiệp ước hòa bình Xan Phranxicô.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

A. 2, 1, 3.                  

B. 2, 3, 1.               

C. 3, 1, 2.               

D. 1, 3, 2.

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện:

1. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật kí kết.

2. Học thuyết Phucưđa ra đời.

3. Mĩ - Nhật kí Hiệp ước hòa bình Xan Phranxicô.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

 

 

A. 2, 1, 3.          

B. 2, 3, 1. 

C. 3, 1, 2.             

D. 1, 3, 2.

Nguyễn Thanh Hằng

Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam

1.    Quân đội Quốc gia Việt Nam

2.    Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

3.    Vệ quốc đoàn.

4.    Việt Nam Giải phóng quân.

Hãy sắp xếp sự ra đời của các lực lượng vũ trang trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 3,4,2,1. 

B. 3,2,1,4   

C. 4,2,3,1

D. 2,4,3,1

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện:

1. Tân Việt Cách mạng đảng;

2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên;

3. Việt Nam Quốc dân đảng.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 2, 3, 1.

B. 2, 1, 3.

C. 3, 2, 1.

D. 1, 3, 2.

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện:

1. Tân Việt Cách mạng đảng;

2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên;

3. Việt Nam Quốc dân đảng.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

A. 2, 3, 1.                  

B. 2, 1, 3.               

C. 3, 2, 1.              

D. 1, 3, 2.

Nguyễn Thanh Hằng

Dưới đây là những sự kiện liên quan đến diễn biến Tổng khởi nghĩa

1.    Nhân dân Huế giành chính quyền

2.    Nhân dân Hà Nội giành chính quyền

3.    Nhân dân Sài Gòn giành chính quyền

4.    Đồng Nai Thượng, Hà Tiên giành chính quyền

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

A. 3,4,1,2 

B. 2,1,3,4 

C. .1,3,2,4

D. 3,4,2,1

Nguyễn Thanh Hằng

Cho các sự kiện sau: 

1. Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô).

2. Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. 

3. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.   

4. Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ). 

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian:

A. 3,1,2,4    

B. 2,1,4,3      

C. 4,1,3,2         

D. 1,4,3,2

Nguyễn Thanh Hằng

Lấy cớ gì mà ngày 22 – 10 -1962 Tổng thống Mĩ Ken-nơ-đi lên án những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba?

A. Lấy cơ Liên Xô xâm lược Cu-ba.

B. Lấy cơ an ninh nước Mĩ bị đe dọa.

C. Lấy cớ châu Mĩ là của người Mĩ.

D. Lấy cớ Cu-ba là sân sau êm đềm của Mĩ.

Nguyễn Thanh Hằng

Lấy cớ gì mà ngày 22 – 10 -1962 Tổng thống Mĩ Ken-nơ-đi lên án những hoạt động quân sự của Liên Xô tại Cu-ba?

A. Lấy cơ Liên Xô xâm lược Cu-ba

B. Lấy cơ an ninh nước Mĩ bị đe dọa

C. Lấy cớ châu Mĩ là của người Mĩ

D. Lấy cớ Cu-ba là sân sau êm đềm của Mĩ

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN