Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Để che phủ 1g silicagel (SiO2.H2O) bằng một lớp đơn phân tử cần thể tích khí nitơ là Vm = 129ml (ở 1atm và 00C). Tính diện tích bề mặt của silicagel, nếu độ phủ cơ bản của nitơ là 16,2Å2.

  •  561,91 m2/g
  •  361,91 m2/g
  •  261,91 m2/g 
  • 961,91 m2/g
    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.