Nguyễn Hoàng Nam

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích N2 = 84,77%, SO2 = 10,6%, còn lại là O2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeS trong X là:

A. 59,46% 

B. 42,3%    

C. 68,75% 

D. 26,83%

Ngô Quang Sinh
30 tháng 8 2017 lúc 17:49

Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích N2 = 84,77%, SO2 = 10,6%, còn lại là O2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeS trong X là:

A. 59,46% 

B. 42,3%    

C. 68,75% 

D. 26,83%

Nguyễn Hoàng Nam

Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS 2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O 2 và 80% thể tích N 2 ) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8%  N 2 , 14% SO 2 , còn lại là  O 2 . Thành phần phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là

A. 42,31%

B. 59,46%

C. 19,64%

D. 26,83%

Nguyễn Hoàng Nam

Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được 11 gam chất rắn Y và O2. Trộn lượng O2 trên với không khí theo tỉ lệ thể tích  trong một bình 0,576 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí T gồm ba khí O2, N2, CO2 trong CO2 chiếm 25% thể tích. Giá trị m là:

A. 12,92     

B. 12,672    

C. 12,536    

D. 12,73

Nguyễn Hoàng Nam

Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N 2   v à   C l 2 vào dung dịch C a O H 2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của C l 2 trong hỗn hợp trên là

A. 88,38%

B. 75,00%

C. 25,00%

D. 11,62%

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt nóng một hỗn hợp gồm 5,6 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh trong môi trường không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với 500 ml dung dịch HCL, thu được hỗn hợp khí A và dung dịch B (hiệu suất của các phản ứng là 100%).

Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí A

Nguyễn Hoàng Nam

Cho V lít hỗn hợp khí X gồm O­2 và O3. Thực hiện phản ứng ozon phân hoàn toàn, sau một thời gian thu được khí Y và thể tích khí tăng lên 30% so với thể tích ban đầu , biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.  Phần trăm thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là:

A. 25% 

B. 40%

C. 50%

D. 57,14%

Nguyễn Hoàng Nam

Nung một hỗn hợp gồm có 2,97g Al và 4,08g S trong môi trường kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A tác dụng với HCl dư, thu được hỗn hợp khí B.

a/ Hãy viết các PTHH xảy ra.

b/ Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp B.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho 7,2 gam kim loại M , có hoá trị không đổi trong hợp chất, phản ứng hoàn toàn với  hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn Y và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là:

A. Cu

B. Ca

C. Ba

D. Mg.

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Kim loại M

A. Mg

B. Ca

C. Be

D. Cu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN